ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (องค์รวม)

องค์รวม วิธีคิดอย่างองค์รวม (holistic)
READ MORE