ลักษณะประจำชาติ

น้ำใจคนไทยเกิดจากใจที่รู้จักพอ

สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน
READ MORE