ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (แก้ปัญหาที่จุดเล็ก)

แก้ปัญหาที่จุดเล็ก มองปัญหาในภาพรวม (macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาจะเริ่มจากจุดเล็กๆ (micro) คือ
READ MORE