วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่สำคัญในการคิดนวัตกรรม บนพื้นฐานของหลักการทรงงาน (ตอนที่ 2)

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด “ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด” คำถามคือ ทำไมต้องประหยัด?
READ MORE