ผลงานวิชาการ

คนพอเพียง / ปัจจัยหลักในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์: บริบทของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยหลักในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย อยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์:
READ MORE