Tag: ปัญหา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่สำคัญในการคิดนวัตกรรม บนพื้นฐานของหลักการทรงงาน (ตอนที่ 5)

แก้ปัญหาที่จุดเล็ก นวัตกรรมบางอย่าง เหมาะแก่การแก้ปัญหาที่จุดเล็ก
READ MORE