Tag: แบ่งปัน

ทั่วไป

เศรษฐกิจระบบที่ 5 : เศรษฐกิจแบบสังคมแบ่งปัน (ระบบเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ระบบเศรษฐกิจ : ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง การรวมตัวกันเป็นกลุ่มของหน่วยเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคล
READ MORE
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเริ่มต้นจากความพอเพียง (ตอนที่ 2)

ความพอเพียง คือ การสำรวจตนเองเพื่อเดินไปข้างหน้า ไม่ใช่ทำให้ล้าหลัง
READ MORE