กระบวนการเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านไทยใจรักษ์แผ่นดิน

โครงการ ตามรอยพ่อ เกษตรไร่นาผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อโครงการ ตามรอยพ่อ เกษตรไร่นาผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ตั้ง บ้านโคกพัฒนา หมู่ 9 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ครอบครัว ชื่อ สกุล จ่าสิบเอกตุลยวัฒน์ ไชยศุภมงคล
ภรรยาชื่อ นาง ฐิติวัลค์ ไชยศุภมงคล มีบุตรชาย 2 คน เรียนที่โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เริ่มทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (แบบเกษตรไร่นาผสมผสาน) เมื่อปี พ.ศ. 2553

ข้อมูล จาก : http://www.mass-isoc.isoc.go.th/?p=4030