ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการทรงงานข้อหนึ่งในหลักการทรงงาน 23 ข้อของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จึงจำเป็นต้องนำหลักการทรงงานมาเป็นเครื่องประกอบ เพราะหลักการทรงงานในแต่ละข้อนั้นไม่แยกออกจากกัน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิมั่นพัฒนา ได้รวบรวมหลักการทรงงาน 23 ข้อ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ไว้ประกอบด้วย

1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2) ระเบิดจากข้างใน
3) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
4) ทำตามลำดับขั้น
5) ภูมิสังคม
6) องค์รวม
7) ไม่ติดตำรา
8) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
9) ทำให้ง่าย
10) การมีส่วนร่วม
11) ประโยชน์ส่วนรวม
12) บริการรวมที่จุดเดียว
13) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
14) ใช้อธรรมปราบอธรรม
15) ปลูกป่าในใจคน
16) ขาดทุนคือกำไร
17) การพึ่งตนเอง
18) พออยู่พอกิน
19) เศรษฐกิจพอเพียง
20) ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
21) ทำงานอย่างมีความสุข
22) ความเพียร
23) รู้ รัก สามัคคี