Tag: นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่สำคัญในการคิดนวัตกรรม บนพื้นฐานของหลักการทรงงาน (ตอนที่ 5)

แก้ปัญหาที่จุดเล็ก นวัตกรรมบางอย่าง เหมาะแก่การแก้ปัญหาที่จุดเล็ก
READ MORE
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่สำคัญในการคิดนวัตกรรม บนพื้นฐานของหลักการทรงงาน (ตอนที่ 4)

การไม่ยึดตำรา การไม่ยึดตำรา เป็นหัวใจสำคัญของหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
READ MORE
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่สำคัญในการคิดนวัตกรรม บนพื้นฐานของหลักการทรงงาน (ตอนที่ 3)

การศึกษาอย่างเป็นระบบ การศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นหลักการทรงงานข้อแรกในหลักการทรงงาน 23 ข้อ
READ MORE
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่สำคัญในการคิดนวัตกรรม บนพื้นฐานของหลักการทรงงาน (ตอนที่ 2)

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด “ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด” คำถามคือ ทำไมต้องประหยัด?
READ MORE
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมตามหลักการทรงงาน (ตอนที่ 3)

บทสรุป การคิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมนั้น สิ่งสำคัญคือ “ปัญญา” (wisdom)
READ MORE
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมตามหลักการทรงงาน (ตอนที่ 2)

เทคนิคการนำทฤษฎี SAPAE มาคิดนวัตกรรม หลังจากทราบความเป็นมาของทฤษฎีซาแปะแล้ว ในหัวข้อนี้
READ MORE
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมตามหลักการทรงงาน (ตอนที่ 1)

คิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมตามแนวทางของหลักการทรงงานนั้น ผู้เขียนขอนำเสนอทฤษฎีซาแปะ (SAPAE)
READ MORE